„Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien”

grzmiał już w 1808 roku TADEUSZ DEMBOWSKI,
minister skarbu Księstwa Warszawskiego

Oferujemy współpracę w zakresie usług doradczych, polegających na świadczeniu pomocy formalno-prawnej w trakcie przygotowania, jak i trwania procedury o wyłonienie wykonawcy.

WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY

BENEFICJENCI

Zama­wia­ją­cy może powie­rzyć pomoc­ni­cze dzia­ła­nia zaku­po­we wła­snej jed­no­st­ce orga­ni­za­cyj­nej lub oso­bie trzeciej.

(art. 15 ust. 2 pzp)

Pomoc­ni­cze dzia­ła­nia zaku­po­we pole­ga­ją na zapew­nie­niu wspar­cia dla dzia­łań zaku­po­wych, w szcze­gól­no­ści przez:

  1. zapew­nie­nie infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej umoż­li­wia­ją­cej zama­wia­ją­ce­mu udzie­la­nie zamó­wień lub zawie­ra­nie umów ramowych;
  2. doradz­two doty­czą­ce prze­pro­wa­dza­nia lub pla­no­wa­nia postę­po­wań o udzie­le­nie zamówienia;
  3. przy­go­to­wa­nie postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wie­nia i prze­pro­wa­dze­nie ich w imie­niu i na rzecz zamawiającego.

(art. 15 ust. 4 pzp)

Co powiedzieli o nas nasi klienci

Bernard Kaczorowski – Bella Enterprise


Z całą odpo­wie­dzial­no­ścią mogę pole­cić usłu­gi Pana Pio­tra, któ­ry z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem na każ­dym eta­pie pro­jek­tu świad­czy usłu­gi dorad­cze ter­mi­no­wo i na bar­dzo wyso­kim poziomie…

Iwona Marchewka, ECO-PROGRES Sp. z o.o.


Współ­pra­ca pomię­dzy ECO-PROGRES Sp. z o.o. a fir­mą Pana Pio­tra Dariu­sza Jęc­ki prze­bie­ga­ła w spo­sób bar­dzo dobry. Jego kom­pe­ten­cje, odpo­wie­dzial­ność oraz pro­fe­sjo­na­lizm były zawsze gwa­ran­cją wła­ści­wie wyko­na­nej pracy.

Piotr Kiełbik, Prezes EKOPAL Sp. z o.o.


Zarząd spół­ki EKOPAL Sp. z o.o. reko­men­du­je Pana Pio­tra Jęc­ka jako solid­ne­go part­ne­ra, oso­bę w peł­ni zaan­ga­żo­wa­ną zarów­no w trak­cie przy­go­to­wa­nia postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go, jego trwa­nia jak i pod­czas pro­ce­dur kon­tro­l­nych. Jest to oso­ba, któ­rej wie­dza i doświad­cze­nie może być wyko­rzy­sta­ne zarów­no pod­czas przy­go­to­wa­nia postę­po­wań prze­tar­go­wych, ich trwa­nia jak i w trak­cie reali­za­cji umo­wy w wykonawcami.

Anna Prawda, EKOWOOD Sp. z o.o.


W trak­cie trwa­nia współ­pra­cy Pan Piotr Jęc­ka wyka­zał się boga­tą wie­dzą zawo­do­wą i doświad­cze­niem. Pozwo­li­ło nam to jako Inwe­sto­ro­wi nale­ży­cie roz­strzy­gnąć postę­po­wa­nia prze­tar­go­we, wyło­nić wyko­naw­ców, przy­go­to­wać i prze­pro­wa­dzić pro­ces inwe­sty­cyj­ny. Jego wyso­kie kom­pe­ten­cje, odpo­wie­dzial­ność oraz odpo­wied­nie wykształ­ce­nie zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w bar­dzo dobrze wyko­na­nej pra­cy. Chęt­nie powró­ci­my do współ­pra­cy z Panem Pio­trem Jęcką.

Włodzimierz Podgrodzki, Flower Enterprise Sp. z o.o.


Bez jakich­kol­wiek obaw, mogę udzie­lić Panu Pio­tro­wi Jęc­ka moją naj­szczer­szą reko­men­da­cje. Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie pro­jek­tu, świad­czy usłu­gi dorad­cze ter­mi­no­wo i na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy. W razie dodat­ko­wych pytań chęt­nie udzie­lę nie­zbęd­nych infor­ma­cji dro­gą mailo­wą lub listownie.

Leszek Nowak, Prezes Zarządu Spółki Hermanka Bussiness Centre Sp. z o.o.


Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy, świad­czo­na usłu­ga była wyko­na­na nale­ży­cie, ter­mi­no­wo oraz na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy prak­tycz­nej jak i teoretycznej.

Janusz Kalecki, prezes Ekogaz Sp. z o.o.


Mogę pole­cić Pana Pio­tra Jęc­kę innym bene­fi­cjen­tom ubie­ga­ją­cym się o fun­du­sze z Unii Euro­pej­skiej jako czło­wie­ka odpo­wie­dzial­ne­go, sumien­ne­go, posia­da­ją­ce­go odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje oraz przy­go­to­wa­nie prak­tycz­ne.
Fir­ma Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka od począt­ku do koń­ca zaan­ga­żo­wa­ła się w pro­jekt naszej Spółki.

Grzegorz Bartol, Prezes Zarządu ISTRA Sp. z o.o.


Reali­zu­jąc nasze zamó­wie­nie Pan Piotr Jęc­ka sku­tecz­nie repre­zen­to­wał naszą spół­kę w postę­po­wa­niu odwo­ław­czym przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą. W imie­niu wła­snym oraz Zarzą­du Spół­ki ISTRA Sp. z o.o. reko­men­du­je Pana Pio­tra Jęc­ka jako oso­bę solid­ną i wia­ry­god­ną, o dużym doświad­cze­niu oraz w peł­ni przy­go­to­wa­ną do świad­cze­nia usług tego typu.

Asko Sjoerd Kampinga, Prezes Zarządu JAM POWER Sp. z o.o.


Pole­cam pana Pio­tra Jęc­ka jako rze­tel­ne­go, facho­we­go i peł­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia wyko­naw­cę tego typu usług.

Ryszard Maj, Właściciel Gospodarstwa Rolnego Kargowa - Klępsk


Oce­nia­jąc współ­pra­cę z fir­mą Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka mogę potwier­dzić, że przy­go­to­wa­na doku­men­ta­cja prze­tar­go­wa, jak i pro­ce­du­ra zawie­ra­nia umów była wyko­na­na ter­mi­no­wo, a jakość usług kom­plek­so­wa i pro­fe­sjo­nal­na. Pan Piotr wyka­zał się dużym zaan­ga­żo­wa­niem i rze­tel­no­ścią. Bio­rąc pod uwa­gę moje doświad­cze­nie mogę pole­cić pana Pio­tra Jęc­ka fir­mom poszu­ku­ją­cym spraw­dzo­ne­go i sku­tecz­ne­go doradcy.

Mieczysław Krzemień, Prezes Zarządu Spółki Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o.


Bar­dzo dzię­ku­je za pro­fe­sjo­na­le przy­go­to­wa­nie oraz popro­wa­dze­nie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, pro­wa­dzo­ne­go w opar­ciu o usta­wę Pra­wo Zamó­wień Publicznych.

Marek Miężał, Prezes Zarządu Spółki MDM Capital Finanse Sp. z o.o.


W związ­ku z zakoń­cze­niem pro­ce­du­ry pra­gnę podzię­ko­wać panu Pio­tro­wi Jęc­ka za przy­go­to­wa­nie oraz spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go. Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy, świad­czo­na usłu­ga była wyko­na­na nale­ży­cie, ter­mi­no­wo oraz na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy prak­tycz­nej jak i teoretycznej.

Andrzej Galiński, Biogal Sp. z o.o.


Z całą odpo­wie­dzial­no­ścią, mogę pole­cić p. Pio­tra Jęc­kę innym Bene­fi­cjen­tom ubie­ga­ją­cym­się o środ­ki z Unii Euro­pej­skiej, jako czło­wie­ka rze­tel­ne­go, posia­da­ją­ce­go wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje oraz przy­go­to­wa­nie prak­tycz­ne, spe­cja­li­stę od począt­ku do koń­ca zaan­ga­żo­wa­ne­go w pro­ce­sie uzy­ska­nia dofinansowania.

Kamil Kasner, Miwi Sp. z o.o., MI Sp. k.


Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy, świad­czo­na usłu­ga była wyko­na­na nale­ży­cie, ter­mi­no­wo oraz na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy prak­tycz­nej jak i teoretycznej.

Marcin Dębiec, VENT ENERGY OPERATOR Sp. z o.o.


Powie­rzo­ne czyn­no­ści wyko­na­no ter­mi­no­wo i z nale­ży­tą dba­ło­ścią. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je zaan­ga­żo­wa­nie, moż­li­wie szyb­kie­go roz­wią­zy­wa­nia napo­ty­ka­nych pro­ble­mów. Nie moż­na tak­że zapo­mnieć o wie­dzy doświad­cze­niu Pana Pio­tra w dzie­dzi­nie pra­wa zamó­wień publicz­nych. Jeste­śmy zado­wo­le­ni i bez waha­nia może­my pole­cić współ­pra­cę z Panem Pio­trem innym przedsiębiorstwom.

Zbigniew Rogowski, Prezes SZELF Sp. z o.o.


Poświad­cza­my, iż usłu­ga przy­go­to­wa­nia oraz prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wań prze­tar­go­wych zosta­ła wyko­na­na nale­ży­cie, co zosta­ło potwier­dzo­ne w Opi­nii Pokon­trol­nej Kon­tro­li nr POIS-9.4-U-17 /2013 prze­sła­nej pismem z dnia 20 listo­pa­da 2013 r.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design