Oferta
dla Beneficjentów

 • Udzielenie konsultacji i sporządzenie opinii.
 • Przygotowanie lub ocena pod względem formalno-prawnym treści ogłoszeń o zamówienie.
 • Przygotowanie i ocena pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Badanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie dla Zamawiających pism takich, jak: wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w ofercie wykonawcy, wezwanie do uzupełnia oferty o brakujące oświadczenia lub dokumenty, wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, wezwanie do wyjaśnienia elementów cenotwórczych złożonej oferty, a mających wpływ na uznanie oferty z rażąco niską ceną, wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzucenie oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Przygotowanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ, z j. ang. European Single Procurement Document – ESPD.
 • Zastępstwo w postępowaniu odwoławczym i skargowym.

Zamówienia udzielane w ramach projektów

Kompleksowa obsługa
procedur o wyłonienie Wykonawcy

 • Procedury zawierania umów przygotowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 bądź ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Dokumentacja administracyjna na potrzeby realizacji projektu w zakresie realizacji procedur zawierania umów.
 • Zapytanie ofertowe (SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia.
 • Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia.
 • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Dokumentacja do kontroli oraz udział w kontroli weryfikującej przebieg postępowania na wszelkich szczeblach kontroli.
 • Opinie prawne dotyczących sposobu procedowania w zakresie zawierania umów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
 • Audyty lub kontrole postępowań o udzielenie zamówień, które swoim zakresem obejmą określone elementy naruszeń przepisów prawa, a które zarazem mogą skutkować niekwalifikowalnością wydatków i naliczeniem korekty finansowej: w formie kontroli ex-ante postępowania (prowadzona przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania), w formie kontroli ex-post postępowania (prowadzona po podpisaniu umowy).
 • Wsparcie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń instytucji zarządzających a w przypadku powierzenia całości prac, przygotowanie oraz przeprowadzenia postępowań w pełnym zakresie w imieniu beneficjenta.
 • Pomoc w przygotowaniu zastrzeżeń do wyników kontroli.
 • Wsparcie oraz reprezentowanie zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym lub przed sądem o zwrot środków niesłusznie zatrzymanych w wyniku nałożenia korekty.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design