Oferta
dla Beneficjentów

 • Udzie­le­nie kon­sul­ta­cji i spo­rzą­dze­nie opinii.
 • Przy­go­to­wa­nie lub oce­na pod wzglę­dem for­mal­no-praw­nym tre­ści ogło­szeń o zamówienie.
 • Przy­go­to­wa­nie i oce­na pod wzglę­dem for­mal­no-praw­nym spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamówienia.
 • Bada­nie zasad­no­ści zastrze­że­nia tajem­ni­cy przedsiębiorstwa.
 • Przy­go­to­wa­nie dla Zama­wia­ją­cych pism takich, jak: wezwa­nie do zło­że­nia wyja­śnień doty­czą­cych oświad­czeń lub doku­men­tów znaj­du­ją­cych się w ofer­cie wyko­naw­cy, wezwa­nie do uzu­peł­nia ofer­ty o bra­ku­ją­ce oświad­cze­nia lub doku­men­ty, wezwa­nie do wyra­że­nia zgo­dy na popra­wie­nie omył­ki, wezwa­nie do wyja­śnie­nia ele­men­tów ceno­twór­czych zło­żo­nej ofer­ty, a mają­cych wpływ na uzna­nie ofer­ty z rażą­co niską ceną, wezwa­nie do prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwią­za­nia ofer­tą, infor­ma­cja o wyklu­cze­niu wyko­naw­cy, odrzu­ce­nie oraz wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty.
 • Przy­go­to­wa­nie Jed­no­li­te­go Euro­pej­skie­go Doku­men­tu Zamó­wie­nia – JEDZ, z j. ang. Euro­pe­an Sin­gle Pro­cu­re­ment Docu­ment – ESPD.
 • Zastęp­stwo w postę­po­wa­niu odwo­ław­czym i skargowym.

Zamówienia udzielane w ramach projektów

Kompleksowa obsługa
procedur o wyłonienie Wykonawcy

 • Pro­ce­du­ry zawie­ra­nia umów przy­go­to­wa­ne w opar­ciu o Wytycz­ne w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści wydat­ków w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go oraz Fun­du­szu Spój­no­ści na lata 2014 – 2020 bądź usta­wy z dnia 20 lute­go 2015 r. o wspie­ra­niu roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Rol­ne­go na rzecz Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020.
 • Doku­men­ta­cja admi­ni­stra­cyj­na na potrze­by reali­za­cji pro­jek­tu w zakre­sie reali­za­cji pro­ce­dur zawie­ra­nia umów.
 • Zapy­ta­nie ofer­to­we (SIWZ) oraz opis przed­mio­tu zamówienia.
 • Udo­ku­men­to­wa­nie sza­co­wa­nia war­to­ści zamówienia.
 • Wybór try­bu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamówienia.
 • Prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamówienia.
 • Doku­men­ta­cja do kon­tro­li oraz udział w kon­tro­li wery­fi­ku­ją­cej prze­bieg postę­po­wa­nia na wszel­kich szcze­blach kontroli.
 • Opi­nie praw­ne doty­czą­cych spo­so­bu pro­ce­do­wa­nia w zakre­sie zawie­ra­nia umów doty­czą­cych reali­za­cji pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków europejskich.
 • Audy­ty lub kon­tro­le postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wień, któ­re swo­im zakre­sem obej­mą okre­ślo­ne ele­men­ty naru­szeń prze­pi­sów pra­wa, a któ­re zara­zem mogą skut­ko­wać nie­kwa­li­fi­ko­wal­no­ścią wydat­ków i nali­cze­niem korek­ty finan­so­wej: w for­mie kon­tro­li ex-ante postę­po­wa­nia (pro­wa­dzo­na przed wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia lub w toku postę­po­wa­nia), w for­mie kon­tro­li ex-post postę­po­wa­nia (pro­wa­dzo­na po pod­pi­sa­niu umowy).
 • Wspar­cie w pro­wa­dze­niu postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wie­nia z uwzględ­nie­niem wytycz­nych i zale­ceń insty­tu­cji zarzą­dza­ją­cych a w przy­pad­ku powie­rze­nia cało­ści prac, przy­go­to­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wań w peł­nym zakre­sie w imie­niu beneficjenta.
 • Pomoc w przy­go­to­wa­niu zastrze­żeń do wyni­ków kontroli.
 • Wspar­cie oraz repre­zen­to­wa­nie zle­ce­nio­daw­cy w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym lub przed sądem o zwrot środ­ków nie­słusz­nie zatrzy­ma­nych w wyni­ku nało­że­nia korekty.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design