Oferta
dla Zamawiających

 • Udzielenie konsultacji i sporządzenie opinii.
 • Przygotowanie lub ocena pod względem formalno-prawnym treści ogłoszeń o zamówienie.
 • Przygotowanie i ocena pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Badanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie dla Zamawiających pism takich, jak: wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w ofercie wykonawcy, wezwanie do uzupełnia oferty o brakujące oświadczenia lub dokumenty, wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, wezwanie do wyjaśnienia elementów cenotwórczych złożonej oferty, a mających wpływ na uznanie oferty z rażąco niską ceną, wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzucenie oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Przygotowanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ, z j. ang. European Single Procurement Document – ESPD.
 • Zastępstwo w postępowaniu odwoławczym i skargowym.

Zasady współpracy
z Zamawiającym

 • Stały kontakt – kompleksowy udział w całości procesu udzielania zamówień. Współpraca taka opiera się na bieżącym kontakcie z komórkami organizacyjnymi zamawiającego już od momentu sporządzania planu zamówień publicznych udzielnych na podstawie wypracowanego planu finansowego. Współpraca stała pozwala na nasz udział przy szacowaniu wartości zamówienia z uwzględnieniem podziału całości wydatków na poszczególne zadania przetargowe.
 • Analiza zasadności wyboru trybu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zapobieganie zaistnieniu przesłanek do uznania za niezasadne dzielenie zamówień na części.
 • Opracowanie planu zamówień publicznych oraz kompleksowy zestaw dokumentów niezbędnych w trakcie trwania procedury o udzielenia zamówienia.
 • Pełna dyspozycja na wypadek wniesienia środków ochrony prawnej.
 • Umowa lub zlecenie. Usługi realizowane w ramach doradztwa doraźnego mogą być świadczone na podstawie umowy zawartej na czas trwania konkretnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, bądź też na podstawie jednorazowego zlecenia obejmującego wykonanie wskazanej przez klienta czynności.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design