Oferta
dla Zamawiających

 • Udzie­le­nie kon­sul­ta­cji i spo­rzą­dze­nie opinii.
 • Przy­go­to­wa­nie lub oce­na pod wzglę­dem for­mal­no-praw­nym tre­ści ogło­szeń o zamówienie.
 • Przy­go­to­wa­nie i oce­na pod wzglę­dem for­mal­no-praw­nym spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamówienia.
 • Bada­nie zasad­no­ści zastrze­że­nia tajem­ni­cy przedsiębiorstwa.
 • Przy­go­to­wa­nie dla Zama­wia­ją­cych pism takich, jak: wezwa­nie do zło­że­nia wyja­śnień doty­czą­cych oświad­czeń lub doku­men­tów znaj­du­ją­cych się w ofer­cie wyko­naw­cy, wezwa­nie do uzu­peł­nia ofer­ty o bra­ku­ją­ce oświad­cze­nia lub doku­men­ty, wezwa­nie do wyra­że­nia zgo­dy na popra­wie­nie omył­ki, wezwa­nie do wyja­śnie­nia ele­men­tów ceno­twór­czych zło­żo­nej ofer­ty, a mają­cych wpływ na uzna­nie ofer­ty z rażą­co niską ceną, wezwa­nie do prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwią­za­nia ofer­tą, infor­ma­cja o wyklu­cze­niu wyko­naw­cy, odrzu­ce­nie oraz wybór naj­ko­rzyst­niej­szej oferty.
 • Przy­go­to­wa­nie Jed­no­li­te­go Euro­pej­skie­go Doku­men­tu Zamó­wie­nia – JEDZ, z j. ang. Euro­pe­an Sin­gle Pro­cu­re­ment Docu­ment – ESPD.
 • Zastęp­stwo w postę­po­wa­niu odwo­ław­czym i skargowym.

Zasady współpracy
z Zamawiającym

 • Sta­ły kon­takt – kom­plek­so­wy udział w cało­ści pro­ce­su udzie­la­nia zamó­wień. Współ­pra­ca taka opie­ra się na bie­żą­cym kon­tak­cie z komór­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi zama­wia­ją­ce­go już od momen­tu spo­rzą­dza­nia pla­nu zamó­wień publicz­nych udziel­nych na pod­sta­wie wypra­co­wa­ne­go pla­nu finan­so­we­go. Współ­pra­ca sta­ła pozwa­la na nasz udział przy sza­co­wa­niu war­to­ści zamó­wie­nia z uwzględ­nie­niem podzia­łu cało­ści wydat­ków na poszcze­gól­ne zada­nia przetargowe.
 • Ana­li­za zasad­no­ści wybo­ru try­bu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicznego.
 • Zapo­bie­ga­nie zaist­nie­niu prze­sła­nek do uzna­nia za nie­za­sad­ne dzie­le­nie zamó­wień na części.
 • Opra­co­wa­nie pla­nu zamó­wień publicz­nych oraz kom­plek­so­wy zestaw doku­men­tów nie­zbęd­nych w trak­cie trwa­nia pro­ce­du­ry o udzie­le­nia zamówienia.
 • Peł­na dys­po­zy­cja na wypa­dek wnie­sie­nia środ­ków ochro­ny prawnej.
 • Umo­wa lub zle­ce­nie. Usłu­gi reali­zo­wa­ne w ramach doradz­twa doraź­ne­go mogą być świad­czo­ne na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej na czas trwa­nia kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia o udziel­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go, bądź też na pod­sta­wie jed­no­ra­zo­we­go zle­ce­nia obej­mu­ją­ce­go wyko­na­nie wska­za­nej przez klien­ta czynności.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design