Oferta
dla Wykonawców

 • Udzie­le­nie kon­sul­ta­cji i spo­rzą­dze­nie opinii.
 • Oce­na pod wzglę­dem for­mal­no-praw­nym wnio­sków lub ofert skła­da­nych w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamówienia.
 • Bada­nie zasad­no­ści zastrze­że­nia tajem­ni­cy przedsiębiorstwa.
 • Kom­plek­so­wa obsłu­ga wyko­naw­cy ubie­ga­ją­ce­go się o zamó­wie­nie, w tym: roz­po­zna­nie ryn­ku kon­ku­ren­cji, przy­go­to­wa­nie doku­men­tów nie­zbęd­nych do sku­tecz­ne­go ubie­ga­nia się o zamó­wie­nie, przy­go­to­wa­nie ofer­ty pod wzglę­dem for­mal­no-praw­nym, uczest­nic­two w imie­niu Wyko­naw­cy w pro­ce­sie ubie­ga­nia się o zamó­wie­nie, obsłud­ga środ­ków ochro­ny prawnej.
 • Przy­go­to­wa­nie dla wyko­naw­cy pism z wyja­śnie­nia­mi nie­pre­cy­zyj­nych tre­ści ofert, wyja­śnie­nia­mi ele­men­tów ceno­twór­czych, uzu­peł­nień; wyra­że­nie zgo­dy na popra­wie­nie omy­łek, bie­żą­ca kore­spon­den­cja z zama­wia­ją­cym, pyta­nia o wyja­śnie­nie tre­ści zapi­sów spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamówienia.
 • Spo­rzą­dza­nie infor­ma­cji o czyn­no­ściach zama­wia­ją­ce­go nie­zgod­nych z prze­pi­sa­mi usta­wy, odwo­łań, odpo­wie­dzi na odwo­ła­nia, przy­stą­pień, sprze­ci­wów, opo­zy­cji lub skarg,
 • Zastęp­stwo w postę­po­wa­niu odwo­ław­czym i skargowym.

Zasady współpracy
z Wykonawcą

 • Sta­ły kon­takt – kom­plek­so­wy udział w przy­go­to­wy­wa­niu wyko­naw­cy do ubie­ga­nia się o zamó­wie­nie publiczne
 • Natych­mia­sto­wa inter­wen­cja w przy­pad­ku nie­zgod­ne­go z usta­wą dzia­ła­nia zama­wia­ją­ce­go już na eta­pie ana­li­zy ogło­sze­nia o zamó­wie­niu oraz spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamówienia.
 • Bie­żą­cy moni­to­ring moż­li­wo­ści biz­ne­so­wych w obsza­rze zain­te­re­so­wa­nia zle­ce­nio­daw­cy przy jed­no­cze­snej ana­li­zie ryzyka.
 • Umo­wa lub zle­ce­nie. Usłu­gi reali­zo­wa­ne w ramach doradz­twa doraź­ne­go mogą być świad­czo­ne na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej na czas trwa­nia kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia o udziel­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go, bądź też na pod­sta­wie jed­no­ra­zo­we­go zle­ce­nia obej­mu­ją­ce­go wyko­na­nie wska­za­nej przez wyko­naw­cę czynności.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design