Oferta
dla Wykonawców

 • Udzielenie konsultacji i sporządzenie opinii.
 • Ocena pod względem formalno-prawnym wniosków lub ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • Badanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Kompleksowa obsługa wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, w tym: rozpoznanie rynku konkurencji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do skutecznego ubiegania się o zamówienie, przygotowanie oferty pod względem formalno-prawnym, uczestnictwo w imieniu Wykonawcy w procesie ubiegania się o zamówienie, obsłudga środków ochrony prawnej.
 • Przygotowanie dla wykonawcy pism z wyjaśnieniami nieprecyzyjnych treści ofert, wyjaśnieniami elementów cenotwórczych, uzupełnień; wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, bieżąca korespondencja z zamawiającym, pytania o wyjaśnienie treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Sporządzanie informacji o czynnościach zamawiającego niezgodnych z przepisami ustawy, odwołań, odpowiedzi na odwołania, przystąpień, sprzeciwów, opozycji lub skarg,
 • Zastępstwo w postępowaniu odwoławczym i skargowym.

Zasady współpracy
z Wykonawcą

 • Stały kontakt – kompleksowy udział w przygotowywaniu wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne
 • Natychmiastowa interwencja w przypadku niezgodnego z ustawą działania zamawiającego już na etapie analizy ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Bieżący monitoring możliwości biznesowych w obszarze zainteresowania zleceniodawcy przy jednoczesnej analizie ryzyka.
 • Umowa lub zlecenie. Usługi realizowane w ramach doradztwa doraźnego mogą być świadczone na podstawie umowy zawartej na czas trwania konkretnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, bądź też na podstawie jednorazowego zlecenia obejmującego wykonanie wskazanej przez wykonawcę czynności.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design