Doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego

Kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go jako peł­no­moc­nik zamawiającego.

  • Peł­na doku­men­ta­cja doty­czą­ca postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamówienia.
  • Wybra­ne czyn­no­ści w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicznego.
  • Pro­to­kół postępowania.
  • Wspar­cie przy roz­wią­zy­wa­niu poszcze­gól­nych pro­ble­mów, jakie wystą­pi­ły w trak­cie pro­wa­dzo­ne­go postępowania.
  • Regu­la­mi­ny udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych oraz pra­cy komi­sji przetargowej.
  • Pla­ny zamó­wień publicznych.
  • Audyt pro­ce­dur wyło­nie­nia wykonawcy.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design