Nasza pasja może być Twoim sukcesem,
z którego wspólnie
będziemy czerpać satysfakcję

WYKONAWCY

Pod­mio­ty zobo­wią­za­ne do sto­so­wa­nia, przy udzie­la­niu zamó­wień, usta­wy Pra­wo Zamó­wień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY

Pod­mio­ty, któ­re mają zamiar ubie­gać się o zamó­wie­nia współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków publicz­nych, w tym z UE.

BENEFICJENCI

Pod­mio­ty zobo­wią­za­ne do sto­so­wa­nia zasa­dy konkurencyjności

Doradz­two w przy­go­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicznego.

Nasze wspar­cie pole­ga, w zależ­no­ści od życze­nia zle­ce­nio­daw­cy, na kom­plek­so­wym przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go jako peł­no­moc­nik zamawiającego.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design