W okresie ostatnich 8 lat przygotowaliśmy procedury oraz przeprowadziliśmy postępowania o udzielenie zamówień w ramach:

 • Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2014-2020;
 • Wiel­ko­pol­skie­go Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go na lata 2014-2020;
 • Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020;
 • Regio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014-2020;
 • Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go na lata 2014-2020;
 • Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go na lata 2014-2020;
 • Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój 2014-2020;
 • Pro­gra­mu „Śro­do­wi­sko natu­ral­ne, rol­nic­two i leśnic­two” BIOSTRATEG;
 • Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007-2013;
 • Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2007-2013;
 • Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go na lata 2007-2013;
 • Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go War­mia i Mazu­ry na lata 2007 – 2013;
 • Pro­gra­mu Prio­ry­te­to­we­go Sys­tem ziel­nych inwe­sty­cji (GIS – Gre­en Inve­st­ment Sche­me) Część 2) – Bio­ga­zow­nie rol­ni­cze, KONKURS II – 2012 ROK, Dotacja/Pożyczka”.
 • Pro­gra­mu Prio­ry­te­to­we­go, Sys­tem ziel­nych inwe­sty­cji Część 2) – bio­ga­zow­nie rol­ni­cze, KONKURS I – 2010 ROK, Dota­cja GIS”.
 • Wiel­ko­pol­skie­go Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go na lata 2007-2013.

Co powiedzieli o nas nasi klienci

Bernard Kaczorowski, Bella Enterprise Sp. z o.o.

Pan Piotr Jęc­ka, wła­ści­ciel fir­my Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka, ul. Byd­go­ska 74, 78-600 Wałcz przy­go­to­wał i prze­pro­wa­dził postę­po­wa­nia prze­tar­go­we dla nasze­go pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2007 - 2013 (Oś Prio­ry­te­to­wa li: Ochro­na Śro­do­wi­ska, zapo­bie­ga­nie zagro­że­niom i ener­ge­ty­ka - dzia­ła­nie 11.9 - Odna­wial­ne źró­dła energii).

Postę­po­wa­nia prze­tar­go­we skła­da­ły się z niżej wymie­nio­nych części:

 • „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wej 2MW w gmi­nie Dzia­ło­szyn przez Bel­la Enter­pri­se Sp. z o.o.” o war­to­ści robót net­to 2.214.512,22 PLN oraz war­to­ści zaku­pu, dosta­wy i mon­ta­żu fabrycz­nie nowej elek­trow­ni wia­tro­wej o mocy 2 MW wraz z odbio­ra­mi (net­to) 2.712.500,00 EUR,
 • „Budo­wa kon­struk­cji wspor­czej i sta­cji kon­te­ne­ro­wej oraz mon­taż ogniw foto­wol­ta­icz­nych wraz z insta­la­cją elek­trycz­ną i oświe­tle­niem tere­nu w miej­sco­wo­ści Dzia­ło­szyn” o war­to­ści net­to umo­wy: 139.998,00 PLN,
 • „Usłu­ga nad­zo­ru, inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go nad inwe­sty­cją pn.: „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wej w gmi­nie Dzia­ło­szyn przez Bel­la Enter­pri­se Sp. z o.o.” o war­to­ści net­to umo­wy: 29.500,00 PLN.

Pro­ce­du­ry opra­co­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne Przez Pana Pio­tra Jęc­kę zosta­ły pozy­tyw­nie oce­nio­ne przez Insty­tu­cję Zarzą­dza­ją­cą, tj. Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi, co wią­za­ło się z tym, iż nie nało­żo­no na pro­jekt żad­nych korekt finansowych.

W związ­ku z powyż­szym z całą odpo­wie­dzial­no­ścią mogę pole­cić usłu­gi Pana Pio­tra, któ­ry z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem na każ­dym eta­pie pro­jek­tu, świad­czy usłu­gi dorad­cze ter­mi­no­wo i na bar­dzo wyso­kim poziomie.

Janusz Kalecki, prezes Ekogaz Sp. z o.o.

Imie­niem Eko­gaz Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Rawi­czu zaświad­czam, iż fir­ma Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka z sie­dzi­bą przy ul. Byd­go­skiej 74 w Wał­czu przy­go­to­wał i prze­pro­wa­dził postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia mają­ce­go na celu wyło­nie­nie wyko­naw­cy, przy­go­to­wał pro­ce­du­ry zawie­ra­nia umów, reda­go­wał pisma do Wyko­naw­ców, odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia do doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej oraz dora­dzał w spra­wie środ­ków ochro­ny praw­nej, peł­nił funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji prze­tar­go­wej, uczest­ni­czył i udzie­lał wyja­śnień w toku kon­tro­li wery­fi­ku­ją­cej pro­ce­du­ry udzie­le­nia zamó­wie­nia przez wła­ści­wą insty­tu­cję wery­fi­ku­ją­cą postę­po­wa­nie na potrze­by pro­jek­tu: „Budo­wa Elek­tro­cie­płow­ni II w miej­sco­wo­ści Góra” w ramach współ­fi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu ze środ­ków Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go na lata 2007-2013, Prio­ry­tet 5 Regio­nal­na infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na przy­ja­zna śro­do­wi­sku (Ener­ge­ty­ka”), Dzia­ła­nie 5.3, „Cie­płow­nic­two i kogeneracja”.

Tytuł pro­jek­tu: Budo­wa elek­tro­cie­płow­ni II w miej­sco­wo­ści Góra

Numer pro­jek­tu: RPDS.05.03.00-02-008/l 1

War­tość pro­jek­tu: 7.144.000,00 PLN

Niniej­szym pismem pra­gnę podzię­ko­wać fir­mie Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka za rze­tel­ne przy­go­to­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­dur zwią­za­nych z pro­jek­tem. Rów­no­cze­śnie mogę pole­cić Pana Pio­tra Jęc­kę innym bene­fi­cjen­tom ubie­ga­ją­cym się o fun­du­sze z Unii Euro­pej­skiej jako czło­wie­ka odpo­wie­dzial­ne­go, sumien­ne­go, posia­da­ją­ce­go odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje oraz przy­go­to­wa­nie prak­tycz­ne. Fir­ma Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka od począt­ku do koń­ca zaan­ga­żo­wał się w pro­jekt naszej Spółki.

Andrzej Galiński, Prezes Zarządu Spółki Biogal Sp. z o.o.

Jako Inwe­stor bio­ga­zow­ni rol­ni­czej w m. Bole­szyn zaświad­cza­my, że fir­ma Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka z sie­dzi­bą przy ul. Byd­go­skiej 74, 78-600 Wałcz przy­go­to­wa­ła i prze­pro­wa­dzi­ła na nasze zle­ce­nie pro­ce­du­ry zawie­ra­nia umów z Wyko­naw­ca­mi na potrze­by pro­jek­tu “Budo­wa bio­ga­zow­ni rol­ni­czej o mocy 1,0 MW w miej­sco­wo­ści Bole­szyn”. Inwe­sty­cja jest współ­fi­nan­so­wa­na przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Fun­du­szu Spój­no­ści w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007-2013, Oś Prio­ry­te­to­wa IX: Infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, Dzia­ła­nie 9.4: Wytwa­rza­nie ener­gii ze źró­deł odnawialnych.

Tytuł pro­jek­tu: “Budo­wa bio­ga­zow­ni rol­ni­czej o mocy 1,0 MW w miej­sco­wo­ści Boleszyn”

Numer pro­jek­tu: WND.POIS.09.04.00-00-008/10

Cał­ko­wi­ty koszt pro­jek­tu: 19.865.260,00

Wnio­sko­wa­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 11.328.100,00

Reko­men­do­wa­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia: 11.328.100,00

Ponie­waż, pismem z dnia 25 sierp­nia 2011r. otrzy­ma­li­śmy Opi­nię pokon­trol­ną kon­tro­li nr POIS-9.4-U-26/2011 wyda­ną przez Depar­ta­ment Fun­du­szy Euro­pej­skich Mini­ster­stwa Gospo­dar­ki doty­czą­cą kon­tro­li umo­wy z Wyko­naw­cą na budo­wę bio­ga­zow­ni rol­ni­czej w Bole­szy­nie pra­gnę podzię­ko­wać p. Pio­tro­wi Jęc­ka za pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­dur, któ­re zosta­ły pozy­tyw­nie oce­nio­ne przez Wydział Kon­tro­li Depar­ta­men­tu Fun­du­szy Euro­pej­skich, dowo­dem cze­go jest nie nało­że­nie korekt finansowych.

Z całą odpo­wie­dzial­no­ścią, mogę pole­cić p. Pio­tra Jęc­kę innym Bene­fi­cjen­tom ubie­ga­ją­cym się o środ­ki z Unii Euro­pej­skiej, jako czło­wie­ka rze­tel­ne­go, posia­da­ją­ce­go wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje oraz przy­go­to­wa­nie prak­tycz­ne, spe­cja­li­stę od począt­ku do koń­ca zaan­ga­żo­wa­ne­go w pro­ce­sie uzy­ska­nia dofinansowania.

Iwona Marchewka, ECO-PROGRES Sp. z o.o.

Pan Piotr Dariusz Jęc­ka, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą „Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka” wpi­sa­ną do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej nr ewid. RG.6413-8101/10 w Urzę­dzie Mia­sta Wałcz, dzię­ki boga­tej wie­dzy zawo­do­wej i doświad­cze­niu bez­błęd­nie przy­go­to­wał prze­pro­wa­dził postę­po­wa­nia prze­tar­go­we mają­ce na celu wyło­nie­nie wyko­naw­ców, z któ­ry­mi Inwe­stor zawarł umo­wy na wyko­na­nie pro­jek­tu pn. „Budo­wa bio­ga­zow­ni Giże”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach dzia­ła­nia prio­ry­te­tu 9.1 Wyso­ko­spraw­ne wytwa­rza­nie ener­gii, prio­ry­te­tu IX Infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007-2013.

War­tość inwe­sty­cji: 22 545 467,48PLN (brut­to)

Powyż­sza inwe­sty­cja reali­zo­wa­na była w miej­sco­wo­ści Giże gm. Olec­ko na nie­ru­cho­mo­ści o nr ewid. grun­tu 183/39, I 83/40.

Współ­pra­ca pomię­dzy ECO-PROGRES Sp. z o.o. a fir­mą Pana Pio­tra Dariu­sza Jęc­ki prze­bie­ga­ła w spo­sób bar­dzo dobry. Jego kom­pe­ten­cje, odpo­wie­dzial­ność oraz pro­fe­sjo­na­lizm były zawsze gwa­ran­cją wła­ści­wie wyko­na­nej pracy.

Piotr Kiełbik, Prezes EKOPAL Sp. z o.o.

Sza­now­ny Panie Pio­trze z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż otrzy­ma­li­śmy Opi­nie Pokontrolne

z Kon­tro­li postę­po­wań prze­tar­go­wych, pro­wa­dzo­nych przez Pana na nasze zle­ce­nie a doty­czą­ce Pro­jek­tu „Budo­wa far­my elek­trow­ni wia­tro­wej wraz z urzą­dze­nia­mi do prze­sy­ła­nia ener­gii elek­trycz­nej i infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą o mocy 5,85 MW w gmi­nie Rzą­śnia”, Numer Pro­jek­tu: POCS.09.04.00-00-055/l 0-00. 

Wydział Kon­tro­li, Depar­ta­men­tu Fun­du­szy Euro­pej­skich pozy­tyw­nie oce­nił Pana pra­cę, w kon­tro­lo­wa­nych doku­men­ta­cjach prze­tar­go­wych nie stwier­dzo­no nie­pra­wi­dło­wo­ści zawar­tych w doku­men­cie „Wymie­rza­nie korekt finan­so­wych za naru­sze­nia pra­wa zamó­wień publicz­nych zwią­za­ne z reali­za­cją pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków UE skut­ku­ją­cych nało­że­niem korek­ty finan­so­wej” w związ­ku z czym nie nało­żo­no korekt finansowych.

Dzię­ku­je­my za spraw­ne, facho­we oraz pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go, pro­wa­dzo­ne­go w try­bie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go zgod­nie z usta­wą z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo Zamó­wień Publicz­nych I tekst jed­no­li­ty (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na wyko­na­nie zada­nia pn. „Budo­wa far­my elek­trow­ni wia­tro­wej wraz z urzą­dze­nia­mi do prze­sy­ła­nia ener­gii elek­trycz­nej i infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą o mocy 5,85 MW w Gmi­nie Rzą­śnia” (war­tość net­to umo­wy: 43.316.368,26 PLN) oraz prze­tar­gu o któ­rym mowa w art. 701 - 705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), któ­re­go przed­mio­tem zamó­wie­nia była „Usłu­ga nad­zo­ru inspek­to­ra inwe­stor­skie­go nad inwe­sty­cją pn.: „Budo­wa far­my elek­trow­ni wia­tro­wej wraz z urzą­dze­nia­mi do prze­sy­ła­nia ener­gii elek­trycz­nej i infra­struk­tu­rą towa­rzy­szą­cą o mocy 5,85 MW w Gmi­nie Rzą­śnia”” (war­tość net­to umo­wy: 35.500,00 PLN).

 Zarząd spół­ki EKOPAL Sp. z o.o. reko­men­du­je Pana Pio­tra Jęc­ka jako solid­ne­go part­ne­ra, oso­bę w peł­ni zaan­ga­żo­wa­ną zarów­no w trak­cie przy­go­to­wa­nia postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go, jego trwa­nia jak i pod­czas pro­ce­dur kon­tro­l­nych. Jest to oso­ba, któ­rej wie­dza i doświad­cze­nie może być wyko­rzy­sta­ne zarów­no pod­czas przy­go­to­wa­nia postę­po­wań prze­tar­go­wych, ich trwa­nia jak i w trak­cie reali­za­cji umo­wy w wykonawcami.

Anna Prawda, EKOWOOD Sp. z o.o.

Pan Piotr Dariusz Jęc­ka pro­wa­dzą­cy fir­mę „Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka” wpi­sa­ną do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej nr ewid. RG.6413-8101/ 10 w Urzę­dzie Mia­sta Wałcz, pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wał i prze­pro­wa­dził postę­po­wa­nia prze­tar­go­we inwe­sty­cji pole­ga­ją­cej na budo­wie elek­tro­cie­płow­ni bio­ga­zo­wej o mocy 1.065 MW w miej­sco­wo­ści Fol­wark Zajdy.

Powyż­szy pro­jekt był współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach dzia­ła­nia prio­ry­te­tu 9.1 Wyso­ko­spraw­ne wytwa­rza­nie ener­gii, prio­ry­te­tu IX Infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007-2013.

War­tość pro­jek­tu wynio­sła 21.620.168,00 PLN.

 W trak­cie trwa­nia współ­pra­cy Pan Piotr Jęc­ka wyka­zał się boga­tą wie­dzą zawo­do­wą i doświad­cze­niem. Pozwo­li­ło nam to jako Inwe­sto­ro­wi nale­ży­cie roz­strzy­gnąć postę­po­wa­nia prze­tar­go­we, wyło­nić wyko­naw­ców, przy­go­to­wać i prze­pro­wa­dzić pro­ces inwestycyjny.

Jego wyso­kie kom­pe­ten­cje, odpo­wie­dzial­ność oraz odpo­wied­nie wykształ­ce­nie zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w bar­dzo dobrze wyko­na­nej pra­cy. Chęt­nie powró­ci­my do współ­pra­cy z Panem Pio­trem Jęcką.

Włodzimierz Podgrodzki, Flower Enterprise Sp. z o.o.

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią udzie­lam refe­ren­cji Panu Pio­tro­wi Jęc­ka, wła­ści­cie­lo­wi fir­my Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka, ul. Byd­go­ska 74, 78-600 Wałcz. W liście tym chciał­bym wyra­zić mój sza­cu­nek i uzna­nie dla oso­by Pana Pio­tra, któ­ry pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wał i prze­pro­wa­dził postę­po­wa­nia prze­tar­go­we dla pro­jek­tu skła­da­ją­ce­go się z niżej wymie­nio­nych części:

 • „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wej 2MW w gmi­nie Dzia­ło­szyn” o war­to­ści robót net­to 3.585.266,27 PLN oraz war­to­ści zaku­pu, dosta­wy i mon­ta­żu fabrycz­nie nowej elek­trow­ni wia­tro­wej o mocy 2 MW wraz z odbio­ra­mi (net­to) 2.712.500,00 EUR,
 • „Budo­wa kon­struk­cji wspor­czej i sta­cji kon­te­ne­ro­wej oraz mon­taż ogniw foto­wol­ta­icz­nych wraz z insta­la­cją elek­trycz­ną i oświe­tle­niem tere­nu w miej­sco­wo­ści Dzia­ło­szyn” o war­to­ści net­to umo­wy: 172.197,54 PLN,
 • „Usłu­ga nad­zo­ru, inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go nad inwe­sty­cją pn.: „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wej w gmi­nie Dzia­ło­szyn przez Flo­wer Enter­pri­se Sp. z o.o.” o war­to­ści net­to umo­wy: 29.500,00 PLN.

 Pro­jekt był współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2007 - 2013 (Oś Prio­ry­te­to­wa II: Ochro­na Śro­do­wi­ska, zapo­bie­ga­nie zagro­że­niom i ener­ge­ty­ka - dzia­ła­nie 11.9 - Odna­wial­ne źró­dła energii)”.

Współ­pra­ca z Panem Pio­trem Jęc­ka pole­ga­ła na wyko­na­niu dla spół­ki Flo­wer Enter­pri­se „Pro­ce­du­ry zawie­ra­nia umów w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2007 - 2013” oraz prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wań prze­tar­go­wych sto­su­jąc tryb prze­tar­gu, o któ­rym mowa w art. 701 - 705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Pra­gnę nad­mie­nić, że w czerw­cu 2013 r. otrzy­ma­li­śmy wyni­ki kon­tro­li doku­men­tów prze­tar­go­wych pro­jek­tu, prze­pro­wa­dzo­nej przez Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi. Insty­tu­cja ta pozy­tyw­nie oce­ni­ła dostar­czo­ną doku­men­ta­cję, w związ­ku z powyż­szym nie nało­ży­ła na pro­jekt żad­nych korekt finansowych.

Bez jakich­kol­wiek obaw, mogę udzie­lić Panu Pio­tro­wi Jęc­ka moją naj­szczer­szą reko­men­da­cje. Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie pro­jek­tu, świad­czy usłu­gi dorad­cze ter­mi­no­wo i na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy. W razie dodat­ko­wych pytań chęt­nie udzie­lę nie­zbęd­nych infor­ma­cji dro­gą mailo­wą lub listownie.

Leszek Nowak, Prezes Zarządu Spółki Hermanka Bussiness Centre Sp. z o.o.

Mając na uwa­dze fakt, iż spół­ka Her­man­ka Busi­ness Cen­tre sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, zakoń­czy­ła pomyśl­nie pro­ce­du­rę wyło­nie­nia wyko­naw­cy robo­ty budow­la­nej dla Pro­jek­tu „Budo­wa par­ku tech­no­lo­gicz­ne­go Her­man­ka Busi­ness Cen­tre” pra­gnę podzię­ko­wać panu Pio­tro­wi Jęc­ka za przy­go­to­wa­nie oraz spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia przetargowego.

Prze­targ było pro­wa­dzo­ny na zasa­dach okre­ślo­nych w „Wytycz­nych insty­tu­cji zarzą­dza­ją­cej Wiel­ko­pol­skim Regio­nal­nym Pro­gra­mem na lata 2007-2013 dla bene­fi­cjen­tów zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku sto­so­wa­nia usta­wy Pra­wo Zamó­wień Publicz­nych w spra­wie reali­zo­wa­nia zamó­wień współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go i Budże­tu Pań­stwa w ramach Prio­ry­te­tu I - Działania.1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Prio­ry­te­tów II i IV-VI”.

Wyło­nie­nie wyko­naw­cy nastą­pi­ło w wyni­ku prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia w for­mie pisem­nej, sto­su­jąc tryb prze­tar­gu, o któ­rym mowa w art. 701 -705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

War­tość zamó­wie­nia to 14.637.000,00 (czter­na­ście milio­nów sześć­set trzy­dzie­ści sie­dem tysię­cy zero zło­tych 00/100) PLN brutto.

Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy, świad­czo­na usłu­ga była wyko­na­na nale­ży­cie, ter­mi­no­wo oraz na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy prak­tycz­nej jak i teoretycznej.

Grzegorz Bartol, Prezes Zarządu ISTRA Sp. z o.o.

Poświad­cza­my, iż fir­ma Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka z sie­dzi­bą w Wał­czu, ul. Byd­go­ska 74, 78-600 Wałcz świad­czy­ła na nasza rzecz usłu­gę pole­ga­ją­cą na przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu 2 (dwóch) postę­po­wań prze­tar­go­wych mają­cych na celu wyło­nie­nie wyko­naw­ców dla reali­za­cji Pro­jek­tu pn. „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych w miej­sco­wo­ści Paproć” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej - Fun­du­szu Spój­no­ści w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko, Prio­ry­tet: IX Infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, Dzia­ła­nie 9.4: Wytwa­rza­nie ener­gii ze źró­deł odnawialnych.

War­tość Pro­jek­tu: 50.526.801,09 PLN

Wydat­ki kwa­li­fi­ko­wal­ne: 39.929.700,00 PLN

War­tość dofi­nan­so­wa­nia: 23.957.820,00 PLN

Usłu­ga zosta­ła wyko­na­na nale­ży­cie, co zosta­ło rów­nież potwier­dzo­ne w Opi­nii Pokon­trol­nej Kon­tro­li nr POIS-9.4-U-5/2013 prze­pro­wa­dzo­nej przez Wydział Kon­tro­li, Depar­ta­men­tu Fun­du­szy Euro­pej­skich, Mini­ster­stwa Gospodarki.

W ramach usłu­gi przygotowano:

 • kom­plet­ną doku­men­ta­cję prze­tar­go­wą na potrze­by prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go dla zada­nia „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych w miej­sco­wo­ści Paproć”, postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo Zamó­wień Publicz­nych, tekst jed­no­li­ty z 2010 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
 • kom­plet­ną doku­men­ta­cję prze­tar­go­wą na potrze­by do prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go dla zada­nia „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych w miej­sco­wo­ści Paproć - usłu­ga nad­zo­ru, Inspek­to­ra Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go”, postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­no w try­bie prze­tar­gu, o któ­rym mowa w art. 701 -705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • Spe­cy­fi­ka­cje Tech­nicz­ne Wyko­na­nia i Odbio­ru Robót („STWiOR”) na potrze­by postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych w miej­sco­wo­ści Paproć”,
 • Kosz­to­ry­sy inwe­stor­skie sta­no­wią­ce pod­sta­wę osza­co­wa­nia war­to­ści zamó­wie­nia na potrze­by postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych w miej­sco­wo­ści Paproć”,
 • Przed­mia­ry robót na potrze­by postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych w miej­sco­wo­ści Paproć”.

Reali­zu­jąc nasze zamó­wie­nie Pan Piotr Jęc­ka sku­tecz­nie repre­zen­to­wał naszą spół­kę w postę­po­wa­niu odwo­ław­czym przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą. W imie­niu wła­snym oraz Zarzą­du Spół­ki ISTRA Sp. z o.o. reko­men­du­je Pana Pio­tra Jęc­ka jako oso­bę solid­ną i wia­ry­god­ną, o dużym doświad­cze­niu oraz w peł­ni przy­go­to­wa­ną do świad­cze­nia usług tego typu.

Asko Sjoerd Kampinga, Prezes Zarządu JAM POWER Sp. z o.o.

Ja niżej pod­pi­sa­ny Asko Sjo­erd Kam­pin­ga, samo­dziel­nie upo­waż­nio­ny do repre­zen­to­wa­nia spół­ki JAM POWER spół­ka z o.o. z sie­dzi­bą w miej­sco­wo­ści Gzin, (86-070) Dąbro­wa Cheł­miń­ska, Gzin 11, wpi­sa­nej do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000340283 przez Sąd Rejo­no­wy w Byd­gosz­czy, XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go. NIP: 554-285-85-32, REGON: 340652914, poświad­czam, iż przy­go­to­wa­na i odda­na mi przez pana Pio­tra Jęc­ka, pro­wa­dzą­ce­go dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka” z sie­dzi­bą w Wał­czu ul. Byd­go­ska 74 (78-600) Wałcz, PESEL 68021005792, NIP 671-105-47-89, doku­men­ta­cja prze­tar­go­wa doty­czą­ca postępowania:

 1. “Elek­trow­nia wia­tro­wa „Łasin I” o mocy 3,00 MWe (1 x 3,00MW) reali­zo­wa­na na tere­nie gmi­ny Łasin - fun­da­ment, infra­struk­tu­ra towa­rzy­szą­ca”, zosta­ła wyko­na­na pra­wi­dło­wo, zgod­nie z wytycz­ny­mi Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej opra­co­wa­ny­mi dla Pro­gra­mu Prio­ry­te­to­we­go, Tytuł pro­gra­mu: Pro­gram dla przed­się­wzięć w zakre­sie odna­wial­nych źró­deł ener­gii i obiek­tów wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji, Część 1 Dla przed­się­wzięć w zakre­sie odna­wial­nych źró­deł ener­gii i obiek­tów wyso­ko­spraw­nej kogeneracji.

Spół­ka JAM POWER sp. z o.o. nie wno­si żad­nych uwag do wyko­na­nej usłu­gi, prze­ka­za­na doku­men­ta­cja jest kom­plet­na a usłu­ga wyko­na­na nale­ży­cie. Pole­cam pana Pio­tra Jęc­ka jako rze­tel­ne­go, facho­we­go i peł­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia wyko­naw­cę tego typu usług.

Ryszard Maj, Właściciel Gospodarstwa Rolnego Kargowa - Klępsk

Jako Wła­ści­ciel Gospo­dar­stwa Rol­ne­go Kar­go­wa - Klępsk, reali­zu­ją­cy inwe­sty­cję pt.: „Budo­wa bio­ga­zow­ni rol­ni­czej o mocy 0,93 MW w gmi­nie Sule­chów” w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007 - 2013 IX Oś Prio­ry­te­to­wa, Dzia­ła­nie 9.4, pra­gnę zare­ko­men­do­wać pana Pio­tra Jęc­ka jako rze­tel­ne­go i pro­fe­sjo­nal­ne­go dorad­cę w zakre­sie pro­ce­dur zawie­ra­nia umów do któ­rych sto­so­wa­nia zobo­wią­za­ni są Bene­fi­cjen­ci ubie­ga­ją­cy się o środ­ki z Unii Europejskiej. 

W ramach współ­pra­cy z Panem Pio­trem prze­pro­wa­dzi­li­śmy dwa postę­po­wa­nia prze­tar­go­we reali­zo­wa­ne na zasa­dach, o któ­rym mowa w art. 701 - 705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. nr 16, poz. 16 ze zm.). pt. „Budo­wa bio­ga­zow­ni rol­ni­czej o mocy 0,93 MW w gmi­nie Sule­chów” oraz ” Usłu­ga inspek­to­ra nad­zo­ru budow­la­ne­go nad budo­wą bio­ga­zow­ni rol­ni­czej o mocy 0,93 MW w gmi­nie Sulechów”.

Cał­ko­wi­te kosz­ty pro­jek­tu (PLN net­to): 19.237.521,20

Kosz­ty nie­kwa­li­fi­ko­wal­ne (PLN net­to): 4.476.261,20

Kwo­ty kwa­li­fi­ko­wal­ne (PLN net­to): 14.761.260,00

Wnio­sko­wa­na wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia (PLN net­to): 10.332.882,00

Oce­nia­jąc współ­pra­cę z fir­mą Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka mogę potwier­dzić, że przy­go­to­wa­na doku­men­ta­cja prze­tar­go­wa, jak i pro­ce­du­ra zawie­ra­nia umów w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007 - 2013 IX Oś Prio­ry­te­to­wa, Dzia­ła­nie 9.4 była wyko­na­na ter­mi­no­wo, a jakość usług kom­plek­so­wa i pro­fe­sjo­nal­na. Pan Piotr wyka­zał się dużym zaan­ga­żo­wa­niem i rze­tel­no­ścią. Bio­rąc pod uwa­gę moje doświad­cze­nie mogę pole­cić pana Pio­tra Jęc­ka fir­mom poszu­ku­ją­cym spraw­dzo­ne­go i sku­tecz­ne­go doradcy.

Mieczysław Krzemień, Prezes Zarządu Spółki Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o.

W związ­ku z otrzy­ma­niem z Mini­ster­stwa Gospo­dar­ki, Depar­ta­men­tu Fun­du­szy Euro­pej­skich, OPIN! POKONTROLNEJ KONTROLI nr POIS-9.4-U-31/2011, doty­czą­cej kon­tro­li pro­ce­du­ry zawar­cia umo­wy z Wyko­naw­cą - spół­ką ALST AL Gru­pa Budow­la­na z dnia 19.09.201l r. doty­czą­ca budo­wy elek­trow­ni wia­tro­wej w gmi­nie Błasz­ki, nazwa postę­po­wa­nia „Budo­wa czte­rech elek­trow­ni wia­tro­wych w gmi­nie Błasz­ki”, numer nada­ny spra­wie: Prz-01/11, pra­gnę Pana poin­for­mo­wać, iż w trak­cie kon­tro­li nie stwier­dzo­no naru­szeń i nie­pra­wi­dło­wo­ści skut­ku­ją­cych korek­tą finansową.

Bar­dzo dzię­ku­je za pro­fe­sjo­na­le przy­go­to­wa­nie oraz popro­wa­dze­nie prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­ne­go, pro­wa­dzo­ne­go w opar­ciu o usta­wę Pra­wo Zamó­wień Publicznych.

Marek Miężał, Prezes Zarządu Spółki MDM Capital Finanse Sp. z o.o.

Spół­ka MDM Capi­tal Finan­se sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Rawi­czu, zawia­da­mia, iż zakoń­czy­ła pomyśl­nie pro­ce­du­rę wyło­nie­nia wyko­naw­cy robo­ty budow­la­nej dla Pro­jek­tu „Budo­wa Cen­trum Biz­ne­su Rawicz”.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we było pro­wa­dzo­ne na zasa­dach okre­ślo­nych w „Wytycz­nych insty­tu­cji zarzą­dza­ją­cej Wiel­ko­pol­skim Regio­nal­nym Pro­gra­mem na lata 2007-2013 dla bene­fi­cjen­tów zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku sto­so­wa­nia usta­wy Pra­wo Zamó­wień Publicz­nych w spra­wie reali­zo­wa­nia zamó­wień współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go i Budże­tu Pań­stwa w ramach Prio­ry­te­tu I - Dzia­ła­nia 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Prio­ry­te­tów II i IV-VI”.

Wyło­nie­nie wyko­naw­cy nastą­pi­ło w wyni­ku prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia w for­mie pisem­nej, sto­su­jąc tryb prze­tar­gu, o któ­rym mowa w art. 701 - 705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). War­tość z.amówienia to 5.387.400,00 (pięć milio­nów trzy­sta osiem­dzie­siąt sie­dem tysię­cy czte­ry­sta zło­tych 00/100) PLN brutto.

W związ­ku z zakoń­cze­niem pro­ce­du­ry pra­gnę podzię­ko­wać panu Pio­tro­wi Jęc­ka za przy­go­to­wa­nie oraz spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go. Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy, świad­czo­na usłu­ga była wyko­na­na nale­ży­cie, ter­mi­no­wo oraz na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy prak­tycz­nej jak i teoretycznej.

Kamil Kasner, Miwi Sp. z o.o., MI Sp. k.

Mając na uwa­dze fakt, iż zakoń­czy­li­śmy pro­ce­du­rę wyła­nia wyko­naw­ców dla reali­za­cji zadań inwe­sty­cyj­nych w ramach Pro­jek­tu „Budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wej poło­żo­nej na dział­ce nr 22/7 i 22/8 w miej­sco­wo­ści Mała­cho­wo Złych Miejsc w gmi­nie Wit­ko­wo” pra­gnie­my podzię­ko­wać panu Pio­tro­wi Jęc­ka za przy­go­to­wa­nie oraz spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia przetargowego.

Prze­targ był pro­wa­dzo­ny na zasa­dach okre­ślo­nych w wytycz­nych do dofi­nan­so­wy­wa­ne­go przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej Pro­gra­mu Prio­ry­te­to­we­go. Tytuł pro­gra­mu: Wspie­ra­nie roz­pro­szo­nych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Część 1) BOCIAN - Roz­pro­szo­ne, odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Wyło­nie­nie wyko­naw­ców nastą­pi­ło w wyni­ku prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia w for­mie pisem­nej, sto­su­jąc tryb prze­tar­gu, o któ­rym mowa w art. 701 - 705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. - Kodeks Cywil­ny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). War­tość Przed­się­wzię­cia to 12.600.000,00 PLN.

Pana Pio­tra cechu­je peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy, świad­czo­na usłu­ga była wyko­na­na nale­ży­cie, ter­mi­no­wo oraz na bar­dzo wyso­kim pozio­mie wie­dzy prak­tycz­nej jak i teoretycznej.

Marcin Dębiec, VENT ENERGY OPERATOR Sp. z o.o.

Mam przy­jem­ność potwier­dzić, że fir­ma Pana Pio­tra Jęc­ki współ­pra­co­wa­ła z VENT ENERGY OPERATOR Sp. z o.o. w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji budo­wy trzech elek­trow­ni wia­tro­wych w gmi­nie Racią­żek. War­tość pro­jek­tu wyno­si­ła oko­ło 40 000 000,00 PLN netto.

W zakre­sie Pana Pio­tra były nastę­pu­ją­ce prace:

 • przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go zgod­nie z usta­wą Pra­wo Zamó­wień Publicznych
 • udzie­la­nie wyja­śnień doty­czą­cych doku­men­ta­cji wyko­naw­ców i orga­nów admi­ni­stra­cyj­nych pro­ce­du­ry wobec wyko­naw­ców i orga­nów administracyjnych.

Powie­rzo­ne czyn­no­ści wyko­na­no ter­mi­no­wo i z nale­ży­tą dba­ło­ścią. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je zaan­ga­żo­wa­nie, moż­li­wie szyb­kie­go roz­wią­zy­wa­nia napo­ty­ka­nych pro­ble­mów. Nie moż­na tak­że zapo­mnieć o wie­dzy doświad­cze­niu Pana Pio­tra w dzie­dzi­nie pra­wa zamó­wień publicz­nych. Jeste­śmy zado­wo­le­ni i bez waha­nia może­my pole­cić współ­pra­cę z Panem Pio­trem innym przedsiębiorstwom.

Zbigniew Rogowski, Prezes SZELF Sp. z o.o.

Chcąc podzię­ko­wać Panu Pio­tro­wi Jęc­ka, pro­wa­dzą­ce­mu dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Usłu­gi Dorad­cze Piotr Jęc­ka z sie­dzi­bą pod adre­sem ul. Byd­go­ska 74, 78-600 Wałcz poświad­cza­my, iż Pan Piotr Jęc­ka wyko­nał dla nas tj. spół­ki Szelf sp. z o.o. ul. Smo­leń­ska 154, 85-871 Byd­goszcz czte­ry postę­po­wa­nia prze­tar­go­we na potrze­by reali­za­cji Pro­jek­tu „Far­ma Wia­tro­wa Wic­ko 10 MW” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Fun­du­szu Spój­no­ści w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2007-2013, Oś Prio­ry­te­to­wa IX: Infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na przy­ja­zna śro­do­wi­sku i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, Dzia­ła­nie 9.4 Wytwa­rza­nie ener­gii ze źró­deł odnawialnych.

W ramach zamó­wie­nia prze­pro­wa­dzo­no trzy postę­po­wa­nia przetargowe:

 • „Far­ma Wia­tro­wa Wic­ko 10 MW - budo­wa elek­trow­ni wia­tro­wych” - sza­cun­ko­wa war­tość zamó­wie­nia net­to - 56.220.993,02 PLN,
 • „Far­ma Wia­tro­wa Wic­ko 10 MW - budo­wa dróg dojaz­do­wych i pla­ców mon­ta­żo­wych” - sza­cun­ko­wa war­tość zamó­wie­nia net­to - 3.003.051,93 PLN,
 • „Far­ma Wia­tro­wa Wic­ko 10 MW - budo­wa przy­łą­cza ener­ge­tycz­ne­go” - sza­cun­ko­wa war­tość zamó­wie­nia net­to - 5.404.742,40 PLN, w opar­ciu o posta­no­wie­nia usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo Zamó­wień Publicz­nych tekst jed­no­li­ty z 2010r. (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oraz jed­no postę­po­wa­nie przetargowe:
 • „Far­ma Wia­tro­wa Wic­ko 10 MW - usłu­ga nad­zo­ru, Inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go” - sza­cun­ko­wa war­tość zamó­wie­nia net­to - 97.400,00 PLN, w opar­ciu o posta­no­wie­nia art. 701 - 705 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r., Kodeks Cywil­ny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Poświad­cza­my, iż usłu­ga przy­go­to­wa­nia oraz prze­pro­wa­dze­nia w/w postę­po­wań prze­tar­go­wych zosta­ła wyko­na­na nale­ży­cie, co zosta­ło potwier­dzo­ne w Opi­nii Pokon­trol­nej Kon­tro­li nr POIS-9.4-U-17 /2013 prze­sła­nej pismem z dnia 20 listo­pa­da 2013 r.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design