W okresie ostatnich 8 lat przygotowaliśmy procedury oraz przeprowadziliśmy postępowania o udzielenie zamówień w ramach:

 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 • Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG;
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;
 • Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013;
 • Programu Priorytetowego System zielnych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) – Biogazownie rolnicze, KONKURS II – 2012 ROK, Dotacja/Pożyczka”.
 • Programu Priorytetowego, System zielnych inwestycji Część 2) – biogazownie rolnicze, KONKURS I – 2010 ROK, Dotacja GIS”.
 • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Co powiedzieli o nas nasi klienci

Bernard Kaczorowski, Bella Enterprise Sp. z o.o.

Pan Piotr Jęcka, właściciel firmy Usługi Doradcze Piotr Jęcka, ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz przygotował i przeprowadził postępowania przetargowe dla naszego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa li: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie 11.9 – Odnawialne źródła energii).

Postępowania przetargowe składały się z niżej wymienionych części:

 • ,,Budowa elektrowni wiatrowej 2MW w gminie Działoszyn przez Bella Enterprise Sp. z o.o.” o wartości robót netto 2.214.512,22 PLN oraz wartości zakupu, dostawy i montażu fabrycznie nowej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z odbiorami (netto) 2.712.500,00 EUR,
 • ,,Budowa konstrukcji wsporczej i stacji kontenerowej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z instalacją elektryczną i oświetleniem terenu w miejscowości Działoszyn” o wartości netto umowy: 139.998,00 PLN,
 • ,,Usługa nadzoru, inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Działoszyn przez Bella Enterprise Sp. z o.o.” o wartości netto umowy: 29.500,00 PLN.

Procedury opracowane i przeprowadzone Przez Pana Piotra Jęckę zostały pozytywnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski w Łodzi, co wiązało się z tym, iż nie nałożono na projekt żadnych korekt finansowych.

W związku z powyższym z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Piotra, który z pełnym zaangażowaniem na każdym etapie projektu, świadczy usługi doradcze terminowo i na bardzo wysokim poziomie.

Janusz Kalecki, prezes Ekogaz Sp. z o.o.

Imieniem Ekogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu zaświadczam, iż firma Usługi Doradcze Piotr Jęcka z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 74 w Wałczu przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie wykonawcy, przygotował procedury zawierania umów, redagował pisma do Wykonawców, odpowiedzi na zapytania do dokumentacji przetargowej oraz doradzał w sprawie środków ochrony prawnej, pełnił funkcję przewodniczącego komisji przetargowej, uczestniczył i udzielał wyjaśnień w toku kontroli weryfikującej procedury udzielenia zamówienia przez właściwą instytucję weryfikującą postępowanie na potrzeby projektu: ,,Budowa Elektrociepłowni II w miejscowości Góra” w ramach współfinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka”), Działanie 5.3, „Ciepłownictwo i kogeneracja”.

Tytuł projektu: Budowa elektrociepłowni II w miejscowości Góra

Numer projektu: RPDS.05.03.00-02-008/l 1

Wartość projektu: 7.144.000,00 PLN

Niniejszym pismem pragnę podziękować firmie Usługi Doradcze Piotr Jęcka za rzetelne przygotowanie oraz przeprowadzenie procedur związanych z projektem. Równocześnie mogę polecić Pana Piotra Jęckę innym beneficjentom ubiegającym się o fundusze z Unii Europejskiej jako człowieka odpowiedzialnego, sumiennego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie praktyczne. Firma Usługi Doradcze Piotr Jęcka od początku do końca zaangażował się w projekt naszej Spółki.

Andrzej Galiński, Prezes Zarządu Spółki Biogal Sp. z o.o.

Jako Inwestor biogazowni rolniczej w m. Boleszyn zaświadczamy, że firma Usługi Doradcze Piotr Jęcka z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 74, 78-600 Wałcz przygotowała i przeprowadziła na nasze zlecenie procedury zawierania umów z Wykonawcami na potrzeby projektu „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Boleszyn”. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś Priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.4: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Tytuł projektu: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Boleszyn”

Numer projektu: WND.POIS.09.04.00-00-008/10

Całkowity koszt projektu: 19.865.260,00

Wnioskowana kwota dofinansowania: 11.328.100,00

Rekomendowana kwota dofinansowania: 11.328.100,00

Ponieważ, pismem z dnia 25 sierpnia 2011r. otrzymaliśmy Opinię pokontrolną kontroli nr POIS-9.4-U-26/2011 wydaną przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki dotyczącą kontroli umowy z Wykonawcą na budowę biogazowni rolniczej w Boleszynie pragnę podziękować p. Piotrowi Jęcka za profesjonalne przygotowanie oraz przeprowadzenie procedur, które zostały pozytywnie ocenione przez Wydział Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich, dowodem czego jest nie nałożenie korekt finansowych.

Z całą odpowiedzialnością, mogę polecić p. Piotra Jęckę innym Beneficjentom ubiegającym się o środki z Unii Europejskiej, jako człowieka rzetelnego, posiadającego wysokie kwalifikacje oraz przygotowanie praktyczne, specjalistę od początku do końca zaangażowanego w procesie uzyskania dofinansowania.

Iwona Marchewka, ECO-PROGRES Sp. z o.o.

Pan Piotr Dariusz Jęcka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Doradcze Piotr Jęcka” wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr ewid. RG.6413-8101/10 w Urzędzie Miasta Wałcz, dzięki bogatej wiedzy zawodowej i doświadczeniu bezbłędnie przygotował przeprowadził postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców, z którymi Inwestor zawarł umowy na wykonanie projektu pn. „Budowa biogazowni Giże”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania priorytetu 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość inwestycji: 22 545 467,48PLN (brutto)

Powyższa inwestycja realizowana była w miejscowości Giże gm. Olecko na nieruchomości o nr ewid. gruntu 183/39, I 83/40.

Współpraca pomiędzy ECO-PROGRES Sp. z o.o. a firmą Pana Piotra Dariusza Jęcki przebiegała w sposób bardzo dobry. Jego kompetencje, odpowiedzialność oraz profesjonalizm były zawsze gwarancją właściwie wykonanej pracy.

Piotr Kiełbik, Prezes EKOPAL Sp. z o.o.

Szanowny Panie Piotrze z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy Opinie Pokontrolne

z Kontroli postępowań przetargowych, prowadzonych przez Pana na nasze zlecenie a dotyczące Projektu „Budowa farmy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą o mocy 5,85 MW w gminie Rząśnia”, Numer Projektu: POCS.09.04.00-00-055/l 0-00. 

Wydział Kontroli, Departamentu Funduszy Europejskich pozytywnie ocenił Pana pracę, w kontrolowanych dokumentacjach przetargowych nie stwierdzono nieprawidłowości zawartych w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE skutkujących nałożeniem korekty finansowej” w związku z czym nie nałożono korekt finansowych.

Dziękujemy za sprawne, fachowe oraz profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych I tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn. ,,Budowa farmy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą o mocy 5,85 MW w Gminie Rząśnia” (wartość netto umowy: 43.316.368,26 PLN) oraz przetargu o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), którego przedmiotem zamówienia była „Usługa nadzoru inspektora inwestorskiego nad inwestycją pn.: ,,Budowa farmy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą o mocy 5,85 MW w Gminie Rząśnia”” (wartość netto umowy: 35.500,00 PLN).

 Zarząd spółki EKOPAL Sp. z o.o. rekomenduje Pana Piotra Jęcka jako solidnego partnera, osobę w pełni zaangażowaną zarówno w trakcie przygotowania postępowania przetargowego, jego trwania jak i podczas procedur kontrolnych. Jest to osoba, której wiedza i doświadczenie może być wykorzystane zarówno podczas przygotowania postępowań przetargowych, ich trwania jak i w trakcie realizacji umowy w wykonawcami.

Anna Prawda, EKOWOOD Sp. z o.o.

Pan Piotr Dariusz Jęcka prowadzący firmę „Usługi Doradcze Piotr Jęcka” wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr ewid. RG.6413-8101/ 10 w Urzędzie Miasta Wałcz, profesjonalnie przygotował i przeprowadził postępowania przetargowe inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1.065 MW w miejscowości Folwark Zajdy.

Powyższy projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania priorytetu 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość projektu wyniosła 21.620.168,00 PLN.

 W trakcie trwania współpracy Pan Piotr Jęcka wykazał się bogatą wiedzą zawodową i doświadczeniem. Pozwoliło nam to jako Inwestorowi należycie rozstrzygnąć postępowania przetargowe, wyłonić wykonawców, przygotować i przeprowadzić proces inwestycyjny.

Jego wysokie kompetencje, odpowiedzialność oraz odpowiednie wykształcenie znalazły odzwierciedlenie w bardzo dobrze wykonanej pracy. Chętnie powrócimy do współpracy z Panem Piotrem Jęcką.

Włodzimierz Podgrodzki, Flower Enterprise Sp. z o.o.

Z wielką przyjemnością udzielam referencji Panu Piotrowi Jęcka, właścicielowi firmy Usługi Doradcze Piotr Jęcka, ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz. W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla osoby Pana Piotra, który profesjonalnie przygotował i przeprowadził postępowania przetargowe dla projektu składającego się z niżej wymienionych części:

 • „Budowa elektrowni wiatrowej 2MW w gminie Działoszyn” o wartości robót netto 3.585.266,27 PLN oraz wartości zakupu, dostawy i montażu fabrycznie nowej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z odbiorami (netto) 2.712.500,00 EUR,
 • „Budowa konstrukcji wsporczej i stacji kontenerowej oraz montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z instalacją elektryczną i oświetleniem terenu w miejscowości Działoszyn” o wartości netto umowy: 172.197,54 PLN,
 • „Usługa nadzoru, inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Działoszyn przez Flower Enterprise Sp. z o.o.” o wartości netto umowy: 29.500,00 PLN.

 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie 11.9 – Odnawialne źródła energii)”.

Współpraca z Panem Piotrem Jęcka polegała na wykonaniu dla spółki Flower Enterprise „Procedury zawierania umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” oraz przeprowadzeniu postępowań przetargowych stosując tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Pragnę nadmienić, że w czerwcu 2013 r. otrzymaliśmy wyniki kontroli dokumentów przetargowych projektu, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Instytucja ta pozytywnie oceniła dostarczoną dokumentację, w związku z powyższym nie nałożyła na projekt żadnych korekt finansowych.

Bez jakichkolwiek obaw, mogę udzielić Panu Piotrowi Jęcka moją najszczerszą rekomendacje. Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie projektu, świadczy usługi doradcze terminowo i na bardzo wysokim poziomie wiedzy. W razie dodatkowych pytań chętnie udzielę niezbędnych informacji drogą mailową lub listownie.

Leszek Nowak, Prezes Zarządu Spółki Hermanka Bussiness Centre Sp. z o.o.

Mając na uwadze fakt, iż spółka Hermanka Business Centre sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zakończyła pomyślnie procedurę wyłonienia wykonawcy roboty budowlanej dla Projektu „Budowa parku technologicznego Hermanka Business Centre” pragnę podziękować panu Piotrowi Jęcka za przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Przetarg było prowadzony na zasadach określonych w „Wytycznych instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Priorytetu I – Działania.1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI”.

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w wyniku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w formie pisemnej, stosując tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wartość zamówienia to 14.637.000,00 (czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy zero złotych 00/100) PLN brutto.

Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji umowy, świadczona usługa była wykonana należycie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.

Grzegorz Bartol, Prezes Zarządu ISTRA Sp. z o.o.

Poświadczamy, iż firma Usługi Doradcze Piotr Jęcka z siedzibą w Wałczu, ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz świadczyła na nasza rzecz usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu 2 (dwóch) postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców dla realizacji Projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.4: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość Projektu: 50.526.801,09 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 39.929.700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 23.957.820,00 PLN

Usługa została wykonana należycie, co zostało również potwierdzone w Opinii Pokontrolnej Kontroli nr POIS-9.4-U-5/2013 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwa Gospodarki.

W ramach usługi przygotowano:

 • kompletną dokumentację przetargową na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania ,,Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć”, postępowanie prowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity z 2010 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
 • kompletną dokumentację przetargową na potrzeby do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania „Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć – usługa nadzoru, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, postępowanie prowadzono w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (,,STWiOR”) na potrzeby postępowania przetargowego „Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć”,
 • Kosztorysy inwestorskie stanowiące podstawę oszacowania wartości zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego „Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć”,
 • Przedmiary robót na potrzeby postępowania przetargowego „Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć”.

Realizując nasze zamówienie Pan Piotr Jęcka skutecznie reprezentował naszą spółkę w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. W imieniu własnym oraz Zarządu Spółki ISTRA Sp. z o.o. rekomenduje Pana Piotra Jęcka jako osobę solidną i wiarygodną, o dużym doświadczeniu oraz w pełni przygotowaną do świadczenia usług tego typu.

Asko Sjoerd Kampinga, Prezes Zarządu JAM POWER Sp. z o.o.

Ja niżej podpisany Asko Sjoerd Kampinga, samodzielnie upoważniony do reprezentowania spółki JAM POWER spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Gzin, (86-070) Dąbrowa Chełmińska, Gzin 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340283 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 554-285-85-32, REGON: 340652914, poświadczam, iż przygotowana i oddana mi przez pana Piotra Jęcka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Doradcze Piotr Jęcka” z siedzibą w Wałczu ul. Bydgoska 74 (78-600) Wałcz, PESEL 68021005792, NIP 671-105-47-89, dokumentacja przetargowa dotycząca postępowania:

 1. „Elektrownia wiatrowa „Łasin I” o mocy 3,00 MWe (1 x 3,00MW) realizowana na terenie gminy Łasin – fundament, infrastruktura towarzysząca”, została wykonana prawidłowo, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowanymi dla Programu Priorytetowego, Tytuł programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, Część 1 Dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

Spółka JAM POWER sp. z o.o. nie wnosi żadnych uwag do wykonanej usługi, przekazana dokumentacja jest kompletna a usługa wykonana należycie. Polecam pana Piotra Jęcka jako rzetelnego, fachowego i pełnego zaangażowania wykonawcę tego typu usług.

Ryszard Maj, Właściciel Gospodarstwa Rolnego Kargowa - Klępsk

Jako Właściciel Gospodarstwa Rolnego Kargowa – Klępsk, realizujący inwestycję pt.: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,93 MW w gminie Sulechów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 IX Oś Priorytetowa, Działanie 9.4, pragnę zarekomendować pana Piotra Jęcka jako rzetelnego i profesjonalnego doradcę w zakresie procedur zawierania umów do których stosowania zobowiązani są Beneficjenci ubiegający się o środki z Unii Europejskiej. 

W ramach współpracy z Panem Piotrem przeprowadziliśmy dwa postępowania przetargowe realizowane na zasadach, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 16 ze zm.). pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,93 MW w gminie Sulechów” oraz ” Usługa inspektora nadzoru budowlanego nad budową biogazowni rolniczej o mocy 0,93 MW w gminie Sulechów”.

Całkowite koszty projektu (PLN netto): 19.237.521,20

Koszty niekwalifikowalne (PLN netto): 4.476.261,20

Kwoty kwalifikowalne (PLN netto): 14.761.260,00

Wnioskowana wysokość dofinansowania (PLN netto): 10.332.882,00

Oceniając współpracę z firmą Usługi Doradcze Piotr Jęcka mogę potwierdzić, że przygotowana dokumentacja przetargowa, jak i procedura zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 IX Oś Priorytetowa, Działanie 9.4 była wykonana terminowo, a jakość usług kompleksowa i profesjonalna. Pan Piotr wykazał się dużym zaangażowaniem i rzetelnością. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie mogę polecić pana Piotra Jęcka firmom poszukującym sprawdzonego i skutecznego doradcy.

Mieczysław Krzemień, Prezes Zarządu Spółki Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o.

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Funduszy Europejskich, OPIN! POKONTROLNEJ KONTROLI nr POIS-9.4-U-31/2011, dotyczącej kontroli procedury zawarcia umowy z Wykonawcą – spółką ALST AL Grupa Budowlana z dnia 19.09.201l r. dotycząca budowy elektrowni wiatrowej w gminie Błaszki, nazwa postępowania „Budowa czterech elektrowni wiatrowych w gminie Błaszki”, numer nadany sprawie: Prz-01/11, pragnę Pana poinformować, iż w trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

Bardzo dziękuje za profesjonale przygotowanie oraz poprowadzenie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Marek Miężał, Prezes Zarządu Spółki MDM Capital Finanse Sp. z o.o.

Spółka MDM Capital Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu, zawiadamia, iż zakończyła pomyślnie procedurę wyłonienia wykonawcy roboty budowlanej dla Projektu ,,Budowa Centrum Biznesu Rawicz”.

Postępowanie przetargowe było prowadzone na zasadach określonych w „Wytycznych instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem na lata 2007-2013 dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI”.

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w wyniku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w formie pisemnej, stosując tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Wartość z.amówienia to 5.387.400,00 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) PLN brutto.

W związku z zakończeniem procedury pragnę podziękować panu Piotrowi Jęcka za przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego. Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji umowy, świadczona usługa była wykonana należycie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.

Kamil Kasner, Miwi Sp. z o.o., MI Sp. k.

Mając na uwadze fakt, iż zakończyliśmy procedurę wyłania wykonawców dla realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Budowa elektrowni wiatrowej położonej na działce nr 22/7 i 22/8 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc w gminie Witkowo” pragniemy podziękować panu Piotrowi Jęcka za przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Przetarg był prowadzony na zasadach określonych w wytycznych do dofinansowywanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii. Wyłonienie wykonawców nastąpiło w wyniku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w formie pisemnej, stosując tryb przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Wartość Przedsięwzięcia to 12.600.000,00 PLN.

Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji umowy, świadczona usługa była wykonana należycie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.

Marcin Dębiec, VENT ENERGY OPERATOR Sp. z o.o.

Mam przyjemność potwierdzić, że firma Pana Piotra Jęcki współpracowała z VENT ENERGY OPERATOR Sp. z o.o. w procesie przygotowania i realizacji budowy trzech elektrowni wiatrowych w gminie Raciążek. Wartość projektu wynosiła około 40 000 000,00 PLN netto.

W zakresie Pana Piotra były następujące prace:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji wykonawców i organów administracyjnych procedury wobec wykonawców i organów administracyjnych.

Powierzone czynności wykonano terminowo i z należytą dbałością. Na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie, możliwie szybkiego rozwiązywania napotykanych problemów. Nie można także zapomnieć o wiedzy doświadczeniu Pana Piotra w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Jesteśmy zadowoleni i bez wahania możemy polecić współpracę z Panem Piotrem innym przedsiębiorstwom.

Zbigniew Rogowski, Prezes SZELF Sp. z o.o.

Chcąc podziękować Panu Piotrowi Jęcka, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Doradcze Piotr Jęcka z siedzibą pod adresem ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz poświadczamy, iż Pan Piotr Jęcka wykonał dla nas tj. spółki Szelf sp. z o.o. ul. Smoleńska 154, 85-871 Bydgoszcz cztery postępowania przetargowe na potrzeby realizacji Projektu „Farma Wiatrowa Wicko 10 MW” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś Priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach zamówienia przeprowadzono trzy postępowania przetargowe:

 • „Farma Wiatrowa Wicko 10 MW – budowa elektrowni wiatrowych” – szacunkowa wartość zamówienia netto – 56.220.993,02 PLN,
 • „Farma Wiatrowa Wicko 10 MW – budowa dróg dojazdowych i placów montażowych” – szacunkowa wartość zamówienia netto – 3.003.051,93 PLN,
 • „Farma Wiatrowa Wicko 10 MW – budowa przyłącza energetycznego” – szacunkowa wartość zamówienia netto – 5.404.742,40 PLN, w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity z 2010r. (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oraz jedno postępowanie przetargowe:
 • „Farma Wiatrowa Wicko 10 MW – usługa nadzoru, Inspektora nadzoru inwestorskiego” – szacunkowa wartość zamówienia netto – 97.400,00 PLN, w oparciu o postanowienia art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Poświadczamy, iż usługa przygotowania oraz przeprowadzenia w/w postępowań przetargowych została wykonana należycie, co zostało potwierdzone w Opinii Pokontrolnej Kontroli nr POIS-9.4-U-17 /2013 przesłanej pismem z dnia 20 listopada 2013 r.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design