Piotr Jęcka

Absol­went Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu oraz Kujaw­sko-Pomor­skiej Szko­ły Wyż­szej w Byd­gosz­czy. Eko­no­mi­sta oraz praw­nik z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie zamó­wień publicz­nych, pro­ce­dur udzie­la­nia zamó­wień finan­so­wa­nych ze środ­ków pomo­co­wych UE oraz two­rze­nia pro­ce­dur wewnętrz­nych dla sys­te­mów zarzą­dza­nia. Posia­da doświad­cze­nie w przy­go­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu postę­po­wań o udzie­le­nie zamó­wie­nia, w tym inwe­sty­cji o dużej ska­li i stop­niu skom­pli­ko­wa­nia.
Czło­nek Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Kon­sul­tan­tów Zamó­wień Publicznych.

Specjalizuje się w procedurach zawierania umów, prowadzonych:

  • na pod­sta­wie usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo Zamó­wień Publicznych,
  • zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści, na warun­kach okre­ślo­nych w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści wydat­ków w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go oraz Fun­du­szu Spój­no­ści na lata 2014-2020,
  • zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści, na warun­kach okre­ślo­nych w usta­wie z dnia 20 lute­go 2015 r. o wspie­ra­niu roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich z udzia­łem środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Rol­ne­go na rzecz Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020,
  • na zasa­dach, w któ­rych ma zasto­so­wa­nie tryb prze­tar­gu, o któ­rym mowa w art. 70¹-70 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

Wie­lo­let­ni prak­tyk w zakre­sie pro­ce­dur udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych. Doświad­cze­nie jako zama­wia­ją­cy zdo­był pod­czas pra­cy w jed­nost­kach sek­to­ra finan­sów publicz­nych. Dys­po­nu­je głę­bo­ką wie­dzą i doświad­cze­niem we współ­pra­cy z wyko­naw­ca­mi dzia­ła­ją­cy­mi na ryn­ku zamó­wień publicz­nych.
Peł­no­moc­nik stron w postę­po­wa­niach odwo­ław­czych przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą oraz skar­go­wych przed Sądem Okręgowym.

Nasza filozofia

Wszyst­kie zada­nia reali­zo­wa­ne z wyko­naw­ca­mi opar­te są o naj­wyż­sze war­to­ści cechu­ją­ce współ­pra­cę. Doświad­cze­nie zebra­ne przez wie­le lat wspie­ra­nia klien­tów z róż­no­rod­nych branż pozwa­la podej­mo­wać świa­do­me i nasta­wio­ne na korzy­ści decy­zje. Pod­po­rą dobre­go współ­dzia­ła­nia są uczci­wość i trans­pa­rent­ność – tym kie­ru­ję się zarów­no w życiu, jak i w pra­cy.

Fir­ma pro­wa­dzi dzia­łal­ność dorad­czą od 2004 roku.
Od 2010 roku współ­pra­cu­je rów­nież z bene­fi­cjen­ta­mi ubie­ga­ją­cy­mi się o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej jak i kra­jo­wych, a pro­wa­dzo­ne postę­po­wa­nia to pro­ce­du­ry o wyło­nie­nie wyko­naw­cy na robo­ty budow­la­ne, usłu­gi i dostawy.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrow­skie­go 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2019 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design