Piotr Jęcka

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Ekonomista oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE oraz tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania.
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Specjalizuje się w procedurach zawierania umów, prowadzonych:

  • na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
  • zgodnie z zasadą konkurencyjności, na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  • zgodnie z zasadą konkurencyjności, na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • na zasadach, w których ma zastosowanie tryb przetargu, o którym mowa w art. 70¹-70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

Wieloletni praktyk w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych. Doświadczenie jako zamawiający zdobył podczas pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Dysponuje głęboką wiedzą i doświadczeniem we współpracy z wykonawcami działającymi na rynku zamówień publicznych.
Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargowych przed Sądem Okręgowym.

Nasza filozofia

Wszystkie zadania realizowane z wykonawcami oparte są o najwyższe wartości cechujące współpracę. Doświadczenie zebrane przez wiele lat wspierania klientów z różnorodnych branż pozwala podejmować świadome i nastawione na korzyści decyzje. Podporą dobrego współdziałania są uczciwość i transparentność – tym kieruję się zarówno w życiu, jak i w pracy.

Firma prowadzi działalność doradczą od 2004 roku.
Od 2010 roku współpracuje również z beneficjentami ubiegającymi się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej jak i krajowych, a prowadzone postępowania to procedury o wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design